Durada: 320 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 / Correu: egasull@gentis.org
Dates: inici 11 de juny (tardes)

Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l’optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

  • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, o
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir, o
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, o
  • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 3.