Durada: 840 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona, C/Salvador Espriu, 85 Local 2 – Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 / Correu: emegino@gentis.org
Dates: Inici 18 de gener (matins de 9:00h a 14:30h).

Aquest curs et prepara per realitzar les  operacions  de  la  gestió  administrativa  de  compravenda  de  productes  i  serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament  i  l’arxivament previs de  la  informació  i  documentació  necessàries mitjançant  els suports  convencionals  o  informàtics  adequats,  seguint  instruccions  definides,  en  condicions  de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

  • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics, o
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir, o
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, o
  • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys, o

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2.