Gentis 9 RSC 9 Agenda 2030

Agenda 2030

La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte transversal que afecta a diversos àmbits de gestió de l’entitat pel que les seves activitats han d’estar vinculades a l’activitat bàsica de l’entitat, tenir una vocació de permanència i implicar un compromís amb la direcció.

La RSC té un caràcter pluridimensional que afecta a diversos àmbits de gestió i que s’abracen amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides i desenvolupats al 2015 amb la creació de la nova agenda de desenvolupament sostenible, l’Agenda 2030.

Ens aliniem amb aquests objectius i els despleguem amb el  Pla Estratègic on cada una de les entitats treballa per la consecució dels seus plans d’acció portant al dia a dia les diferents aportacions i accions.

Agenda 2030

 • Drets Humans (#ODS1, #ODS2, #ODS5, #ODS4,#ODS10)
 • Pràctiques de treball i ocupabilitat (#ODS8 )
 • Protecció de la salut (#ODS3,#ODS6)
 • Qüestions mediambientals (#ODS7, #ODS9, #ODS11, #ODS13, #ODS14, #ODS15)
 • Lluita contra el frau i la corrupció (#ODS16)
 • Interessos de les persones consumidores (#ODS12,#ODS17)
Pobresa (#ODS1)
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa tenen com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida i la defensa dels drets de les persones en risc d’exclusió social amb una visió comunitària. Des de cada un dels serveis, projectes i centres de les entitats desenvolupant diferents actuacions per a l’atenció amb:

 • Desenvolupament del sistema d’Atenció centrada en la Persona (ACP).
 • Defensa i difusió dels Drets Humans.
 • Desenvolupament de la participació com a eina de governança i de treball amb les persones ateses.
 • Atenció transversal dels col·lectius: Infància, Adolescència, joves en exclusió social, Joventut migrada sense referents familiars, Persones aturades de curta i llarga durada, famílies i el seu entorn, persones d’ètnia gitana, persones migrades i persones amb discapacitat.
 • Visibilitat dels col·lectius anteriors i incidència a través de les aliances en les polítiques socials.
 • Sensibilització i comunicació.
Fam i Seguretat alimentària (#ODS2)
POSAR FI A LA FAM, ACONSEGUIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA MILLORA DE LA NUTRICIÓ. PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa tenen com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida i la defensa dels drets de les persones en risc d’exclusió social amb una visió comunitària. Des de cada un dels serveis, projectes i centres de les entitats desenvolupant diferents actuacions per a l’atenció amb:

 • Desenvolupament del sistema d’Atenció centrada en la Persona (ACP).
 • Defensa i difusió dels Drets Humans.
 • Sensibilització i comunicació d’hàbits alimentaris saludables, sobretot en els serveis residencials.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut i l’Alimentació.
Salut (#ODS3)
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

Tenim com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social però també fent èmfasis en els equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte de servei a través de:

 • Desenvolupament d’accions formatives pel benestar emocional als equips de treball: Treball amb Humor, Ioga i Benestar professional a remot, entre d’altres.
 • Sempre que el servei i el lloc de treball ho permet, conciliació laboral per a promoure benestar personal i professional a través de Teletreball i reunions per videoconferència.
  Promoció de les accions d’intravisió per fomentar el bon clima laboral i professional del nostre equip de treball.
 • Reconeixement als equips de treball, promovent els projectes i desenvolupant entrevistes per a comunicar a nivell intern i extern.
 • Formant part de la Xarxa de la Reforma Horària i desenvolupant difusió i sensibilització sobre bons hàbits laborals.
 • Sensibilització i comunicació d’hàbits saludables i alimentaris, sobretot en els serveis residencials.
 • Vetllant pel benestar físic i emocional de les persones que atenem.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, els drets i el benestar, com per exemple el projectes Igu@lments i AmbientalMents..
Educació (#ODS4)
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

No només es fomenta la formació dels seus equips de treball sinó que es desenvolupen actuacions d’incidència cap a les àrees d’educació formal i la formació continua per als col·lectius d’exclusió social.

 • Disposició d’un Pla de Formació adaptat a les necessitats del sector i de les persones treballadores de caràcter anual.
 • Desenvolupament de projectes d’educació i formació enfocats al col·lectiu jove i adolescent, i a les persones aturades o en situació d’exclusió social.
 • Creació del Diccionari de Competències propi per al desenvolupament de competències transversals amb els col·lectius que atenem.
 • Desplegament de la formació online per a formacions internes o externes.
  Adaptació d’algunes formacions en horaris que facilitin l’equitat en l’assistència i la conciliació personal.
 • Obertura cap a la formació de l’alumnat (intern i extern) a través de l’acció pràctica a les nostres instal·lacions a través de la gestió de pràctiques amb RRHH.
 • Desenvolupament de projectes per a l’educació en Drets, Igualtat i Medi Ambient amb els projectes Igu@lments i AmbientalMents.
 • Disseny de projectes de formació per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació dels valors ètics.
Igualtat (#ODS5)
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

Les entitats que conformen Plataforma Educativa es consideren ORGULLOSAMENT DIVERSES. Aquestes inclouen la Diversitat com a eix vertebrador de les seves accions. Per aquest motiu s’inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. Totes les entitats treballen per incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses.

 • Creació i seguiment de la Comissió d’Igualtat i Perfil Agent d’Igualtat.
  Formació en perspectiva de gènere als equips professionals.
 • Creació i Visibilització de la Guia de llenguatge no sexista i els materials vinculats.
 • Projectes d’apoderament a les dones a nivell personal, formatiu i laboral.
 • Disseny de projectes amb perspectiva de gènere per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació de la perspectiva de gènere, sobretot a través del projecte Igu@lments.
 • Seguiment i avaluaciódels objectius del Pla d’Igualtat.
 • Disposició del Protocol d’assetjament sexual i de persona referent.
Aigua i sanejament (#ODS6)
GARANTIR LA DISPONIBILITAT I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA I EL SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES.

Tenim com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social però també fent èmfasis en els equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte de servei a través de:

 • Sensibilització i comunicació d’hàbits saludables i d’higiène sobretot en aquells serveis residencials.
 • Vetllant pel benestar físic i emocional de les persones que atenem.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum eficient de l’aigua com per exemple el projecte AmbientalMents.
Energia Assequible i no contaminant (#ODS7)
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant la sensibilització i el foment de l’energia sostenible.

 • Promoció de projectes sostenibles i de transformació social per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de formacions online i reunions a través de videoconferència per a evitar el desplaçament del personal i l’estalvi de paper.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum eficient de l’energia, com per exemple el projecte AmbientalMents.
 • Promoció de la utilització d’eines informàtiques per a evitar l’ús de paper.
 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra petjada mediambiental.
Treball decent i creixement econòmic (#ODS8)
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones.

Tenim com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida de les persones d’exclusió social, però també fent èmfasis en els equips de professionals que treballen com a motor del nostre projecte:

 • Treballant per garantir una viabilitat dels serveis, projectes i organitzacions
 • Fent incidència per a equiparar el reconeixement dels nostres equips de professionals al sector social amb el sector públic i amb la defensa dels espais professionals.
 • La disposició de Pactes Laborals en algunes de les entitats com a millora del conveni col·lectiu.
 • Contractació de joves, persones d’exclusió social i persones amb discapacitat, fomentant en la mesura possible la promoció de contractacions amb continuïtat.
 • Treballant per a la millora continua dels projectes d’inserció laboral de manera directa o indirecta de manera transversal.
 • Promoció de les accions d’intravisió per fomentar el bon clima laboral i professional del nostre equip de treball.
 • Donant reconeixement als equips de treball, promovent els projectes i desenvolupant entrevistes per a comunicar de manera interna i externa.
 • Formant part de la Xarxa de la Reforma Horària i desenvolupant difusió i sensibilització sobre bons hàbits laborals.
 • Promoció de la participació activa de les persones treballadores a través de les accions que es gestionen des del Grup Motor de Participació.
 • Disseny de projectes d’inserció laboral per a entitats, empreses i administracions.
 • El reconeixement als Premis anuals d’Acció social de PE que promouen iniciatives d’innovació i creixement econòmic.
Infraestructures, sostenibilitat i innovació (#ODS9)
Construir infraestructures resilients, promoure la indústria inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

A través del Pla Estratègic es posa la innovació i la tecnologia al servei de la millora continua en tots els serveis i projectes que desenvolupa per a garantir adaptar-se a les necessitats dels espais on treballem i les persones que atenem.

 • Treballant per a millorar la gestió de la informació a través de la implantació d’eines tecnològiques pròpies.
 • Sensibilització i comunicació per al desenvolupament d’accions tecnològiques.
 • Disseny de projectes socials a través de la tecnologia i la innovació per a entitats, empreses i administracions.
 • El reconeixement als Premis anuals d’Acció Social de Plataforma Educativa que promouen iniciatives d’innovació i creixement econòmic.
Reducció Desigualtats (#ODS10 )
Reduir la desigualtat en i entre els països.

Les entitats que conformen Plataforma Educativa es consideren ORGULLOSAMENT DIVERSES. Aquestes inclouen la Diversitat com a eix vertebrador de les seves accions. Totes les entitats, doncs, tenen com a missió, visió i valors la millora de la qualitat de vida i la defensa dels drets de les persones en risc d’exclusió social amb una visió comunitària i inclusiva. Aquesta inclusió li donem forma a través dels espais de participació i governança.

 • Treballant per a ampliar la participació de les persones ateses i les persones treballadores del grup d’Organitzacions.
 • Disposant del Grup Motor de Participació, Assemblees i reunions específiques.
 • Defensa i Difusió dels Drets Humans.
  Participació en projectes locals, nacionals i internacionals que fomenten els Drets de les persones a qui atenem.
 • Treballant perquè la veu de les persones ateses i les persones treballadores tinguin presència en la incidència de les polítiques socials.
 • Adaptació dels espais físics i de la xarxa per a garantir l’accessibilitat universal de les persones siguina quina sigui la seva situació física, mental, orgànica i auditiva.
 • Adaptació dels materials en Lectura Fàcil per a facilitar la seva comprensió.
 • Integració d’agents que interactuen amb la nostra Xarxa a les actuacions i àrees de participació.
 • Disseny de projectes i processos de participació per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació en governança i participació.
Ciutats i comunitats sostenibles (#ODS11 )
ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant la sensibilització a tots els territoris on tenim afectació.

 • Promoció de projectes sostenibles i de transformació social per a entitats, empreses i administracions.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum eficient de l’energia com per exemple el projecte AmbientalMents.
 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra petjada mediambiental.
Producció i consum responsable (#ODS12)
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant el consum local de quilòmetre 0, ús de materials ecològics i la utilització de proveïdoria responsable.

 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra producció i consum responsable.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum responsable com per exemple el projecte AmbientalMents.
Acció pel clima (#ODS13)
Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Tenim compromís ferm amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant el model de les 9R’s.

 • Creació d’eines per a la recollida de dades per a analitzar la nostra petjada mediambiental.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum responsable com per exemple el projecte AmbientalMents.
Vida submarina (#ODS14)
CONSERVAR I UTILITZAR SOSTENIBLEMENT ELS OCEANS, MARS I RECURSOS MARINS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient i els espais marins és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant bones pràctiques de consum sostenible, a utilització de proveïdoria responsable i les accions de neteja dels espais naturals.

 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra producció i consum responsable.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum responsable com per exemple el projecte AmbientalMents.
Vida de ecosistemas terrestres (#ODS15)
GESTIONAR SOSTENIBLEMENT ELS BOSCOS, LLUITA CONTRA LA DESERTIFICACIÓ, ATURAR I INVERTIR LA DEGRADACIÓ DE LES TERRES I ATURAR LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT.

Totes les entitats que integren Plataforma Educativa es regeixen en el seu pla estratègic pel compromís amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient i els espais verds és un principi bàsic de totes les nostres actuacions, conforme a les polítiques i sistemes de gestió ambiental, i impulsant bones pràctiques de consum sostenible, a utilització de proveïdoria responsable i les accions de neteja dels espais naturals.

 • Desenvolupament de serveis mediambientals en aquelles entitats productives generant valor ambiental, econòmic, social i cultural.
 • Desenvolupament de projectes en relació a la Salut, el Benestar i la gestió i consum responsable com per exemple el projecte AmbientalMents.
 • Creació de materials i eines per a la recollida de dades i l’anàlisi de la nostra producció i consum responsable.
 • Sensibilització i comunicació en campanyes i bones pràctiques mediambientals.
Pau i Justícia (#ODS16)
Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Les entitats que conformen Plataforma Educativa es consideren ORGULLOSAMENT DIVERSES. Aquestes inclouen la Diversitat com a eix vertebrador de les seves accions. Per aquest motiu s’inclou dins la política d’entitat, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres. Els valors formen part de la nostra identitat. Aquests valors neixen de la Declaració Universal dels Drets Humans de les nacions unides.

Són comuns a totes les cultures i amb força suficient per a ser transmesos mitjançant l’equip de professionals que conformen Plataforma Educativa i cada una de les entitats que en formen part, atenent i ajudant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres persones en situació d’exclusió social perquè esdevinguin responsables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

No s’acceptarà ni es permetrà cap discriminació per raó d’origen nacional, social o ètnic, gènere, llengua, religió, opinió, orientació sexual, edat o altra condició. Es rebutjarà i es perseguirà qualsevol acte, omissió o manifestació, física o psíquica, per qualsevol mitjà que comprometi la integritat psicològica, física o moral, de qualsevol persona, així com les manifestacions d’assetjament físic o psíquic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.

 • Defensa i difusió dels Drets Humans.
 • Participació en projectes locals, nacionals i internacionals que fomenten els Drets de les persones que atenem.
 • Sensibilització i comunicació, sobretot a través del projecte Igu@lments.
Aliances per assolir els objectius (#ODS17)
Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Plataforma Educativa i les entitats que en formen part assumeixen com a part de la seva missió promoure espais de col·laboració amb entitats socials o administracions de fora l’àmbit nacional. A través de la internacionalització del nostre grup d’Organitzacions.

 • Promoure la innovació.
 • Realització de recerques científiques.
 • Intercanvi de bones pràctiques.
 • Intercanvi de personal.
 • Exportar serveis.
 • Desenvolupament de formació.
 • Incidència política.
 • Nous àmbits d’actuació.
 • Presentació de programes o serveis.
 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
 • Sensibilització i comunicació.

Conèixer-nos millor

Piulades de @FundGentis

Parlem de

Participem en la dotzena edició del Campus Winners. Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre

Participem en la dotzena edició del Campus Winners. Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre

Des de l’EASPD hem participat en un taller formatiu per donar suport al desenvolupament d’una plataforma per la fomació online des d’angles inclusius anomenada ADILE i així contribuir al disseny d’un marc europeu comú en matèria de competències digitals per a les persones amb discapacitat, tanta a nivell de continguts digitals com l’espai virtual de formació. El projecte està liderat per l’EASPD, Predif, Controverto, Base3, I&F i SEDA.

Participem en la II Fira de centres de pràctiques

Participem en la II Fira de centres de pràctiques

El passat 11 d'abril, diverses entitats del Grup Plataforma Educativa, d'entre elles: FASI, La Fundació Astres, la Fundació Gentis, la Fundació Infància i Família, la Fundació Resilis i la Fundación Utopía, van participar en la II Fira de centres de pràctiques,...

NOVES INCORPORACIONS (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES)

NOVES INCORPORACIONS (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES)

El 14 de febrer a Gentis es van incorporar 4 persones, a través del Programa Foment de l'ocupació de persones joves (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES). Es tracta de contractes formatius, durant un període de 12 mesos, a jornada completa. En concret són: Personal auxiliar...

Presentació dels resultats de l’estudi “Descobrim-les: on són les noies que abandonen els estudis a TTE?”

Presentació dels resultats de l’estudi “Descobrim-les: on són les noies que abandonen els estudis a TTE?”

Des de l’EASPD hem participat en un taller formatiu per donar suport al desenvolupament d’una plataforma per la fomació online des d’angles inclusius anomenada ADILE i així contribuir al disseny d’un marc europeu comú en matèria de competències digitals per a les persones amb discapacitat, tanta a nivell de continguts digitals com l’espai virtual de formació. El projecte està liderat per l’EASPD, Predif, Controverto, Base3, I&F i SEDA.

Trobada internacional per explorar noves oportunitats

Trobada internacional per explorar noves oportunitats

Marta Cid, gerent de Fundació Gentis, i Irene Kopetz, tècnica d’internacional de Plataforma Educativa, van viatjar aquest mes de setembre a Brussel·les per reunir-se amb Ignasi Centelles Santana, delegat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea, i Laura Rius Méndez, representant adjunta.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.