Durada: 430 hores de teoria i 40 hores pràctiques.
Lloc: Gentis Barcelona C/ Salvador Espriu, 85 08005 Barcelona.
Tel.: 93 224 25 96.
Dates: del 26 de febrer del 2018 al 3 de juliol del 2018. Les pràctiques s’iniciaran el 4 de juliol de 2018.
Horari: de 9h a 14h.

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.