La dependència és l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l’atenció d’una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per a la seva autonomia personal.

Aquest curs et prepara per atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

Entre les sortides laborals que t’ofereix aquest curs hi ha el cuidador de persones amb minusvalia física, psíquica i sensorial; cuidador de persones dependents en institucions o de gericultor.