La Fundació Gentis executarà el Programa de mesures actives d’inserció amb la finalitat d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (abans RMI) a un total de 15 punts del territori català. El programa s’executa des del passat 02 de novembre de 2017 i s’allargarà fins el 31 de desembre del 2018. L’objectiu d’aquest programa és orientar, formar i acompanyar a la inserció de persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que estan en situació d’atur i recerca de feina.

En concret, els punts on Gentis portarà a terme aquest programa són: 4 a la demarcació de Barcelona (2 a Barcelona capital, 1 a Pineda de Mar i 1 a Vallirana), 6 a la de Girona (a Salt, Palamós, Castelló d’Empúries, Hostalric, Santa Coloma de Farners i Sarrià de Ter), 2 a la de Tarragona (a Tarragona i a Valls) i 3 a la de Terres de l’Ebre (a Móra d’Ebre, Tortosa i Amposta). Cada punt d’actuació realitza l’atenció a 30 persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania que estan a l’atur com a demandants d’ocupació.

A Gentis, tal i com mostren les xifres de les dues edicions anteriors, tenim un bon coneixement del territori a l’hora d’implementar el programa i un equip de prospectors que permet una adequada aproximació al teixit empresarial a l’hora d’obtenir les insercions de les persones participants. Així, en el 2014 vam disposar de 4 punts d’actuació aconseguint, aproximadament, un 15% d’insercions de tots els punts d’actuació. Mentre que en el 2015 vam disposar de 7 punts d’actuació aconseguint un  28% d’insercions de mitjana de tots els punts.

A Gentis ens basem en el model d’ocupabilitat per competències

Cal especificar en primer terme que les persones tècniques d’acompanyament de Gentis intervenen amb una metodologia basada en el model d’ocupabilitat per competències (claus tutorials), ja que serà a través de la identificació i desenvolupament competencial, les persones podran millorar la seva ocupabilitat i, per tant, assolir el seu objectiu laboral. Tots els tècnics han rebut formació específica sobre el model i compten amb múltiple material de consulta, registres d’evidències i dinàmiques dissenyades per treballar l’ocupabilitat de les persones des d’aquesta mirada.

La intervenció doncs, s’emmarca en un procés que atendrà les competències de cada persona i les confrontarà amb les competències que demana el mercat laboral per a cada ocupació, la qual cosa permetrà concretar els objectius professionals. Entenem per competències el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, coneixements, preferències, interessos.. que té cada persona i que, aplicats al context laboral, esdevenen competències professionals.

El programa pretén atendre les necessitats de cada persona participant, i d’acord amb aquestes necessitats, desenvoluparà un itinerari o altre. Les accions poden ser individuals o grupals. Els grups tindran com a màxim 15 participants, i s’hi treballen tant les competències de tipus personal com de recerca de feina. Per mitjà de les actuacions grupals s’aconseguirà que cada persona prengui consciència  de la seva situació, que augmenti la confiança en si mateixa, que adquireixi autonomia i que identifiqui els seus interessos i motivacions cap a recerca de feina a partir de les seves experiències i coneixements.

A l’inici i tancament del procés es farà una tutoria que permeti al tècnic detectar necessitats i reforçar aspectes concrets de les accions grupals.

Què és la Renda garantida de ciutadania?

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

La Renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

  1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
  2. Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació