Barcelona + Sostenible

La nostra entitat és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Som una entitat amb estàndards i pràctiques exemplars pel que fa a temes socials i ambientals; estem adherits a la carta de principis de l’economia social i solidària; i complim uns estàndards de democràcia interna, equitat, benestar de les persones treballadores i compromís ambiental.

Barcelona+Sostenible és la xarxa de més de 1.800 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn.

Objectius:

  • Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.
  • Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.
  • Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència.
  • Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.
  • Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable
  • Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
  • Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
  • Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.
  • Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causa.
  • Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.