El projecte de mediació penitenciària pretén millorar la convivència i les relacions interpersonals entre la població penitenciària (i per extensió a la globalitat de centre que les ofereix) distensionant d’aquesta manera uns ambients ja hostils de per si.

Aquest servei ofereix als interns l’oportunitat de gestionar els seus conflictes de convivència i relació de manera pacífica i col·laborativa, a través del diàleg i la comunicació. De fet, la mediació, es planteja uns objectius generals que podríem detallar:

 • Millorar la convivència i les relacions interpersonals.
 • Crear cohesió social.
 • Disminuir el nombre i intensitat dels conflictes.
 • Reduir la reincidència.
 • Millorar les estratègies personals de resolució de conflictes i fomentar l’aprenentatge de respostes no violentes.
 • Empoderar els interns en la gestió i resolució dels seus conflictes.
 • Promoure l’autoresponsabilització dels seus actes i reparació del dany.
 • Adquirir competències cognitives i habilitats socials.
 • Millorar l’estat anímic dels interns i disminuir els nivells de tensió, ansietat i estrès.
 • Distensionar ambients i rebaixar el nivell d’hostilitat de l’entorn.
 • Prevenir nous conflictes.

Per assolir aquests objectius el servei de mediació penitenciària es regeix pels principis fonamentals de la mediació:

 • Voluntarietat de les parts i dels mediadors d’iniciar i continuar en el procés
 • Confidencialitat de tot el que es tracti a les sessions de mediació
 • Imparcialitat i neutralitat dels mediadors
 • Poder de decisió en les parts
 • Col·laboració de tots els participants per tal d’assolir el millor acord
 • Flexibilitat en el procés

En aquest mateix sentit, també es treballen aspectes relacionats amb la cultura de la pau com poden ser l’empatia, l’assertivitat, la no violència… i també es porta a terme un procés pedagògic indirecte de desenvolupament de les habilitat comunicatives i sòcio-afectives, capacitats cognitives, de raonament, responsabilitat en els fets i avaluació de les conseqüències dels propis actes, aprenentatges que seran útils als interns, en un futur com a ciutadans en llibertat.

Us deixem un tastet del que fem sobre mediació de conflictes en centres penitenciaris. Es tracta d’unes reflexions sobre qüestions pràctiques inherents a l’execució penal en el marc de la X Jornada de juristes de centres penitenciaris.