Durada: 550 hores i 80 hores de pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 / Correu: emegino@gentis.org
Dates: Inici el 14 de febrer (tardes de 15:00h a 20:00h).

Aquesta acció formativa pretén que l’alumnat sigui capaç de desenvolupar documents i components de programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, i duent a terme la seva verificació, documentació i implantació.

 

  • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o bé,
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir, o bé
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, o bé,
  • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé,
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 3.