Durada: 400 hores de teoria i 80 hores pràctiques.
Lloc: Gentis Barcelona C/ Salvador Espriu, 85 08005 Barcelona.
Tel.: 93 224 25 96 / Correu: emegino@gentis.org.
Dates: Inici l’1 de març (matins de 15:00h a 20:00h).

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.