Durada: 800 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Girona, Viver Empreses ‘La Maret’ C/ Sant Roc, 2 17190 Salt
Tel.: 972 40 54 55 / Correu: cbarrado@gentis.org
Dates: inici 9 de juny (matins).

Aquest curs et prepara per realitzar les  operacions  de  la  gestió  administrativa  de  compravenda  de  productes  i  serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament  i  l’arxivament previs de  la  informació  i  documentació  necessàries mitjançant  els suports  convencionals  o  informàtics  adequats,  seguint  instruccions  definides,  en  condicions  de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

  • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics, o
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir, o
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, o
  • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys, o

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2.