Un projecte de mentoria de base comunitària

Durant les darreres dècades, els programes de mentoria que tenen per objectiu donar suport a col•lectius en risc d’exclusió social han anat creixent exponencialment no només en els països anglosaxons sinó també en altres contextos (Blakeslee & Keller, 2012).

L’evidència demostra que la mentoria aporta al jovent mentorat tot un conjunt de beneficis comuns com els següents:

 • Millores en l’educació. Tots tres programes de mentoria coincideixen a aportar al jovent mentorat un augment de les seves aspiracions i expectatives educatives. En els diferents projectes es pot observar la millora de la percepció que té el jovent mentorat sobre si mateix i sobre el que consideren que les altres persones esperen d’ell en relació amb les seves trajectòries educatives.
 • Reformulació de les expectatives ocupacionals. Trobem una coincidència entre els tres programes en com fomenten una revalorització de la formació i de la importància dels estudis per a l’obtenció d’un bon treball.
 • Augment del capital social. La persona mentorada, a través de la relació de mentoria, sol augmentar el seu capital social, no només directament, a través de la seva persona mentora, sinó també a través de les xarxes socials que aquesta li proporciona. En aquest sentit, la mentoria afavoreix l’accés a oportunitats i nous recursos.
 • Millora del desenvolupament emocional. Un dels principals elements coincidents en els tres programes, dins de l’àmbit emocional, és que la persona mentora es converteix en transmissora de valors i d’una moral importants, que causen un impacte efectiu i positiu en el mentorat.

Tota aquesta metodologia recollida parteix del treball de Booth i Ainscow (2000) Index of inclusion, que marca uns parametres a partir dels quals la resta d’estudis s’han desenvolupat.

Els programes de mentoria parteixen del treball amb nois i noies adolescents i joves que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc o exclusió social. Les dades sociològiques que es tenen d’aquest perfil de població no són esperançadores i mostren la necessitat de promoure intervencions socials que aportin resiliència per sortir de la situació en què gran part es troben.

Algunes dades reveladores d’aquesta situació de fragilitat són, per exemple, que el 41% de l’alumnat d’origen estranger no es gradua de l’ESO (aquesta mateixa taxa és del 13,4 % en l’alumnat no estranger), que el 47 % de joves entre 20 i 24 anys no té feina, que el 33 % de joves d’origen estranger d’entre 16 i 24 anys ni treballen ni estudien (Martínez i Albaigés, 2012), o que la no repetició de curs en infància i adolescència tutelada és del 18% –quan la mitjana és del 60%– (Montserrat, Casas, Malo i Bertran, 2011).

Des del Centre de Formació d’Adults que gestiona la Fundació Gentis a les Terres de l’Ebre, copsem aquestes problemàtiques socials cronificades amb els col·lectius que atenem prenent consciència de la necessitat d’impulsar iniciatives inclusives que apropin els nois i noies a la seva comunitat de referència per viure-hi plenament.

La vulnerabilitat i exclusió social dels col·lectius joves atesos és encara més present a les Terres de l’Ebre per la disseminació dels recursos socieducatius en el territori, principalment. Per donar una resposta socieducativa inclusiva als nois i noies i apoderar la comunitat de la que formen part plantegem aquest projecte de mentoria social.

Arrela-t’hi a l’entorn!

Un projecte inclusiu i de participació comunitària, adreçat a joves entre 16 i 24 anys que estan cursant un itinerari formatiu de Noves Oportunitats. Els permet, a través de l’acompanyament de persones voluntàries, seguir un procés d’aprenentatge aprofitant l’entorn i que aquest faciliti la inclusió a la comunitat mitjançant la pràctica esportiva i cultural a les Terres de l’Ebre.

Un projecte de mentoria amb base d’acció voluntària que utilitza un dels bens del territori com a eix vertebrador: l’esport. Amb el desenvolupament del projecte es pretén:

 1. Millorar la convivència i la cohesió social entre joves en risc d’exclusió social a través de la mentoria i la pràctica esportiva i cultural.
 2. Contribuir a la creació d’una xarxa de suports clau identificant referents territorials comuns a l’entorn proper i de referència tant amb la finalitat d’incrementar l’aprenentatge com de millorar la cohesió social.
 3. Fomentar a la desestigmatització de les persones joves que pateixen situacions de vulnerabilitat i exclusió social a través de la normalització d’activitats esportives i la seva visibilització.

Com pots participar?

 • Apadrina un itinerari formatiu.
 • Fes mentoria i voluntariat en alguna activitat formativa de caire esportiu o cultural.
 • Convida’ls a les activitats que feu a la vostra entitat.
 • Ajuda’ns a identificar el mapa de recursos esportius i culturals del territori.
 • Desenvolupem conjuntament una agenda compartida.
 • Dóna suport al projecte entrant a la xarxa de col·laboració.
 • Per a més informació tens disponible el díptic del projecte: Clica aquí.

T'hi apuntes?

C/ de Barcelona, 73 43870 Amposta Tel. 977 09 94 25